مطالب دیداری و شنیداری

برای خرید نسخه‌های کتاب، دی‌وی‌دی و سی‌دی، لطفا به فروشگاه تیان‌تی مراجعه یا روی این لینک کلیک کنید.

موسیقی فرمت
MP3

سخنرانی اول

    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link on the right.  

2

3

4

5

6

7

8

9

سخنرانی اول دانلود
سخنرانی دوم دانلود
سخنرانی سوم دانلود
سخنرانی چهارم دانلود
سخنرانی پنجم دانلود
سخنرانی ششم دانلود
سخنرانی هفتم دانلود
سخنرانی هشتم دانلود
سخنرانی نهم دانلود

تمامی مطالب اين سايت تحت قانون کپی‌رايت است و فقط برای کاربری‌های شخصی، غيرتجاری و غيرانتفاعی است و برای پخش گسترده نیست. برای استفاده‌ی تجاری يا پخش گسترده‌ی اين مطالب، لطفا با شرکت تيان‌تی تماس بگیرید.