مطالب ديداری و شنيداری

برای خرید نسخه‌های کتاب، دی‌وی‌دی و سی‌دی، لطفا به فروشگاه تیان‌تی مراجعه یا روی این لینک کلیک کنید.

موسیقی مخصوص ام پی تری پلیر با ظرفیت ۱۲۸MB مخصوص ام پی تری پلیر با ظرفیت ۲۵۶MB مخصوص ام پی تری پلیر با ظرفیت ۵۱۲MB مخصوص ام پی تری پلیر با ظرفیت ۱GB
  ۱۸Kbps ۴۸Kbps ۶۴Kbps ۱۲۸Kbps
تمرین یک ۱MB ۳MB ۴MB ۸MB
تمرین دو- ۳۰ دقیقه ۴MB ۱۰MB ۱۴MB ۲۷MB
تمرین سه ۱MB ۳MB ۴MB ۸MB
تمرین چهار ۲MB ۴MB ۶MB ۱۲MB
تمرین یک تا چهار- ۱ ساعت ۸MB ---- ۳۰MB ۵۶MB
تمرین پنج – ۱ ساعت ۸MB ۲۱MB ۲۷MB ۵۵MB
ویدئو
Movie Player

تمامی مطالب اين سايت تحت قانون کپی‌رايت است و فقط برای کاربری‌های شخصی، غيرتجاری و غيرانتفاعی است و برای پخش گسترده نیست. برای استفاده‌ی تجاری يا پخش گسترده‌ی اين مطالب، لطفا با شرکت تيان‌تی تماس بگیرید.